Fiskeregler för Örekilsälvens Laxfiske 2024

Fiskekort

För rätt till fiske i Örekilsälven erfordras fiskekort och kortet gäller bara för den sträcka av älven som kortet är utfärdat för. Fiskekort gäller för kalenderdygn och ska kunna uppvisas vid inspektion. Fiskekort berättigar till fångst av högst två laxar eller öringar per dygn. Fiskekort ersätts inte, är personligt och får inte överlåtas. Försäljning av fiskekort sker via Örekilsälven (elveguiden.no).      Nytt för i år: Ungdom tom 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap. (max 2 ungdomar per målsman).

Årsfiskekort

Ett begränsat antal årsfiskekort finns till försäljning. Intresseanmälan för årskort ska göras till fiskevårdsområdesföreningen senast den 3 1 januari över mail info@orekil.com . Om fler anmäler intresse av att köpa årskort än det finns tillgängliga fiskekort, kommer lottdragning att ske. Fiskekort gäller för de fiskesträckor och dagar som styrelsen för fiskevårdsområdet fastställer.

Fiskeområden

Information om fiskeområden såsom fiskesträckor, flugfiskeområden, pooler, fiskekortspriser,  finns att finna på info@orekil.com eller elveguiden.no

Fisketider

Fiskesäsongen pågår under tiden 13 april till och med 30 september. Under tiden 1 oktober – 12 april råder fiskeförbud i älven. Under vissa dagar och på vissa sträckor kan fiske reserveras for fiske för fiskevårdsområdesföreningens fiskerättsägare.

Fiskesätt

Endast spinn- eller flugfiske ar tillåten. Med spinnfiske menas fiske med spö och multiplikatorrulle eller haspelrulle. Som bete är skeddrag, spinnare, wobbler och kastfluga tillåtna. Observera att maskfiske inte är tillåtet. Med flugfiske menas fiske med flugspö och fluglina. På de områden som är reserverade för flugfiske, får endast flugfiske bedrivas. Endast ett spö per person får användas samtidigt. Största tillåtna krokstorlek är 71 mm (avstånd krokspets – skaft) för dubbel- och trekrok, och 13 mm för enkelkrok. Vid spinnfiske är minsta tillåtna lintjocklek 0.35 mm, eller lina med brottstyrka av minimum 8 kg. Alla fiskare ska tillämpa god fiskeetik; börja alltid fisket i en pool uppströms och sedan med kontinuerlig förflyttning nedströms. Börja aldrig nedanför en fiskare som fiskar i en pool. Blockera inte fiskeplatser i onödan! Fiske från båt är förbjudet i hela älven.

För att skydda fisken ifrån stress och felkrokning så införs ”lätt fiske” dvs inga sjunklinor för flugfiskare och endast beten under 10 gram för spinnfiskare när vattenföringen är under 5 m3/S oavsett älvsträcka.

Otillåtna fiskemetoder

Endast fiskesätt med syfte att locka fisken till hugg (krokning i mun eller svalg) är tillåtna. Fiskemetoder där betet infiskas (invevas etc) medströms eller med upprepade och häftiga, långa eller korta ryck (s.k. ryckfiske) är således förbjudna. Avsiktligt eller oavsiktligt felkrokad fisk (krokad på andra ställen än i mun och svalg) ska avkrokas med största varsamhet och omedelbart återutsättas. Fisk som felkrokats så allvarligt, att den uppenbart kommer att dö, ska dock genast avlivas och omgående inlämnas till representant för fiskevårdsområdet.

Fångst och registrering

Lax och öring mindre än 45 cm, räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets, far ej fångas utan ska omedelbart återutsättas. För ål gäller fångstforbud och de ska omedelbart återutsättas. Alla utlekta laxar och öringar (besor) ska återutsättas.

OBS! Det är förbjudet att använda huggkrok. Under hela fiskesäsongen (13 april – 30 september) gäller obligatorisk återutsättning av alla stora laxhanar och alla stora laxhonor, dvs alla laxar som är 90 cm och längre. Från och med den 1 augusti gäller obligatorisk återutsättning av alla lax- och öringhonor, samt obligatorisk återutsättning av alla färgade laxar och öringar. Maximalt 2 laxfiskar får avlivas per dygn. Om fler fångas skall dessa återutsättas.  Fångstrapport och registrering ska ske både för fångade & behållna, och fångade & återutsatta laxar och öringar. Registrering av fångst ska göras samma dag som fångsten görs, genom elveguiden.no I älven kan finnas enstaka abborre, gädda, eller gös. Uppfiskas dessa fiskarter skall de tas tillvara och absolut inte återutsättas i älven.

Fisk som skall returneras får ej lyftas upp ur vattnet för fotografering.

Tillsyn och allmänna regler

Den fiskande är skyldig att hålla sig informerad och följa gällande regler for fisket, samt följa de anvisningar som fisketillsyningsman eller företrädare för fiskevårdsområdet ger. Privat tomtmark och trädgårdar får inte beträdas. Fiske från privata bryggor är förbjudet. Fiskare som bryter mot gällande bestämmelser och fiskeregler kan avstängas från fortsatt fiske i Örekilsälven. Indraget fiskekort eller avstängning ger inte rätt till att, helt eller delvis, återfå erlagd avgift. Under året kan fiskevårdsområdesföreningens styrelse fatta beslut om ändringar eller tillägg i reglerna för fisket.