Fiskeregler för Örekilsälvens Laxfiske 2022

Sidan är uppdaterad 2022-03-15

Utskriftsvänlig pdf med fiskeregler 2022 - klicka här!

FISKEKORT

För rätt till fiske i Örekilsälven erfordras fiskekort, och gäller bara för den sträcka av älven som kortet är utfärdat för. Fiskekort gäller för kalenderdygn och ska alltid bäras väl synligt på bröstet. Fiskekort berättigar till fångst av högst två laxar eller öringar per dygn. Förlorat fiskekort ersätts inte, är personligt och får inte överlåtas. Förhandsbokning av fiskekort görs på Sportfiskekontoret, som också säljer dygnsfiskekort. Alla fiskekort som förhandsbokas ska betalas omgående, dock senast inom två vardagar, till föreningens bankgiro, via swish eller på Sportfiskekontoret. Förhandsbokade fiskekort gäller först när betalning har skett. Om förhandsbokade och betalda fiskekort avbokas, så är huvudprincipen att ingen återbetalning av avgiften görs. Betalt, men ej avhämtat fiskekort kan hämtas på Sportfiskekontoret mellan kl 7.00 -9.00, måndag -fredag (under säsongen).

ÅRSFISKEKORT

Ett begränsat antal årsfiskekort finns till försäljning. Intresseanmälan för årskort ska göras till fiskevårdsområdesföreningen senast den 31 januari. Om fler anmäler intresse av att köpa årskort än det finns tillgängliga årskort, kommer lottdragning att ske. Årsfiskekort gäller för de fiskesträckor och dagar som styrelsen för fiskevårdsområdet fastställer.

FISKEOMRÅDEN

På separat informationsblad framgår uppgifter om fiskesträckor, flugfiskeområden, pooler, fiskekortspriser, försäljningsställen, fångstrapportlådor med mera. Observera att fisket i pool # 27 (ovan Kvistrumsbron) begränsas, så att fiske inte är tillåten från västra sidan av älven, utan bara från den östra sidan.

FISKETIDER

Fiskesäsongen gäller tiden 1 maj - 30 september. Under tiden 1 oktober-30 april råder fiskeförbud i älven. Under vissa dagar och på vissa sträckor kan fiske reserveras för fiske för fiskevårdsområdesföreningens fiskerättsägare.

FISKESÄTT

Endast spinn- eller flugfiske är tillåten. Med spinnfiske menas fiske med spö och multiplikatorrulle eller haspelrulle. Som bete är skeddrag, spinnare, wobbler, kastfluga
tillåtna. Observera att maskfiske inte är tillåten. Med flugfiske menas fiske med
flugspö och fluglina. På de områden som är reserverade för flugfiske, får endast flugfiske
bedrivas. Endast ett spö per person får användas samtidigt. Största tillåtna krokstorlek
är 11 mm (avstånd krokspets - skaft) för dubbel- och trekrok, och 13 mm för enkelkrok.
Vid spinnfiske är minsta tillåtna lintjocklek 0.35 mm, eller lina med brottstyrka av minimum
8 kg. Alla fiskare ska tillämpa god fiskeetik; börja alltid fisket i en pool uppströms och
sedan med kontinuerlig förflyttning nedströms. Börja aldrig nedanför en fiskare som
fiskar i en pool. Blockera inte fiskeplatser i onödan! Fiske från båt är förbjudet i hela älven.

OTILLÅTNA FISKEMETODER

Endast fiskesätt med syfte att locka fisken till hugg (krokning i mun eller svalg) är tillåtna.
Fiskemetoder där betet infiskas (invevas etc) medströms eller med upprepade och häftiga, långa eller korta ryck (s.k. ryckfiske) är således förbjudna. Avsiktligt eller oavsiktligt
felkrokad fisk (krokad på andra ställen än i mun och svalg) ska avkrokas med största varsamhet och omedelbart återutsättas. Fisk som felkrokats så allvarligt, att den
uppenbart kommer att dö, ska dock genast avlivas och omgående inlämnas till
representant för fiskevårdsområdesföreningen.

FÅNGST OCH REGISTRERING

Lax och öring mindre än 45 cm, räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets, får
ej fångas utan ska omedelbart återutsättas. För ål gäller fångstförbud och de ska
omedelbart återutsättas. Alla utlekta laxar och öringar (besor) ska återutsättas under maj månad och det är förbjudet att använda huggkrok under hela fiskesäsongen. Under hela fiskesäsongen (1 maj - 30 september) gäller obligatorisk återutsättning av alla stora laxhanar och alla stora laxhonor, dvs alla laxar som är 90 cm och längre. Från och med den 1 augusti gäller obligatorisk återutsättning av alla lax- och öringhonor, samt obligatorisk återutsättning av alla färgade laxar och öringar. Antalet laxar som får fångas och återutsättas begränsas till maximalt 5 stycken per fiskare under en vecka. Om och när detta antal uppnås ska fisket avbrytas och får påbörjas igen tidigast påföljande vecka (vecka = måndag till söndag), och gäller hela säsongen. Fångstrapport ska alltid lämnas i de för ändamålet uppsatta rapportlådorna. Fångstrapport och registrering ska ske både för fångade & behållna, och fångade & återutsatta laxar och öringar. Registrering av fångst ska göras samma dag som fångsten görs, eller senast dagen efter. Alla fångster, inklusive catch & release, kommer att redovisas på tavlan vid Sportfiskekontoret och på internet. I älven kan fångas enstaka abborre, gädda, eller gös. Uppfiskas dessa fiskarter ska de tillvaratas och absolut inte återutsättas i älven.

TILLSYN & ALLMÄNNA REGLER

Den fiskande är skyldig att hålla sig informerad och följa gällande regler för fisket, samt följa de anvisningar som fisketillsyningsman eller företrädare för fiskevårdsområdesföreningen ger. Privat tomtmark och trädgårdar får ej beträdas. Fiske från privata bryggor är förbjudet. Skräpa inte ner med linor, betesaskar, papper etc. utan använd de soptunnor som finns utsatta, eller ta med skräpet hem. Fiskare som bryter mot gällande bestämmelser och fiskeregler kan avstängas från fortsatt fiske i Örekilsälven. Indraget fiskekort eller avstängning ger ej rätt till att, helt eller delvis, återfå erlagd avgift
Under året kan fiskevårdsområdesföreningens styrelse fatta beslut
om ändringar eller tillägg i reglerna för fisket.


Länkar till Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (f.d. Fiskeriverkets
föreskrifter) som gäller för fiske i sötvattenområdena samt föreskrifter
om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Information om fiskeregler finns också på hemsidan: Svenska Fiskeregler 

Fiskeriverkets föreskrifter, FIFS 2004:37 om fiske i sötvattenområdena (pdf-format)

Fiskeriverkets föreskrifter, FIFS 2004:36 om fiske i Skagerrak, Kattegatt
och Östersjön
(pdf-format)

För att läsa föreskrifterna
behöver du Acrobat Reader
som du kan ladda hem gratis här!

Acrobat Reader